Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Sjundeå har 9 medlemmar. Fullmäktiges verksamhet är tvåspråkig. Ungdomsfullmäktige i Sjundeå har följande uppgifter:

  • höra de unga i Sjundeå, lyssna på deras åsikter, idéer och behov
  • göra de unga kommuninvånarnas röster hörda
  • ta ställning till aktuella ärenden 
  • ta initiativ och göra ställningstaganden
  • informera de unga om beslutsfattarnas verksamhet i kommunen
  • hjälpa de unga hitta metoder för att påverka och för att främja interaktionen mellan beslutsfattarna och de unga.

Ungdomsfullmäktige ska ha minst fem och högst 20 ordinarie medlemmar. Ersättare väljs till fullmäktige enligt behov, ifall det ska ordnas ungdomsfullmäktigeval.

Man kan ansöka om en plats inom den separat angivna ansökningstiden. Om det till ungdomsfullmäktige söker mer än 20 kandidater, ska det ordnas ett ungdomsfullmäktigeval. I annat fall väljs medlemmar utgående från ansökningarna. En sjundeåbo som fyllt 12 år och är högst 22 år kan bli invald i ungdomsfullmäktige.

Ansvariga ungdomsarbetaren Jonna Farin fungerar som stödperson för ungdomsfullmäktige. I handledarens uppgifter ingår att assistera och handleda ungdomsfullmäktige i dess verksamhet, att sammankalla möten, att fungera som föredragande vid mötena och att med stöd av medlemmarna i ungdomsfullmäktige svara för de praktiska arrangemangen kring ungdomsfullmäktigevalet.

Kontaktuppgifter

Ungdomsfullmäktiges ordförande
Saara Lehtosalo
saara.lehtosalo(at)gmail.com

Ansvarig ungdomsarbetare
Jonna Farin
044 386 1242
jonna.farin(at)siuntio.fi

Facebook
Siuntion nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustojen liitto

Landskapets ungdomsfullmäktige