Utkomststöd

Utkomststödet är samhällets ekonomiska stöd som beviljas i sista hand. Det tryggar utkomsten när pensionen, sjukdagpenningen, arbetslöshetsförmånen eller lönen och övriga inkomster inte räcker till för att täcka nödvändiga levnadskostnader. Utkomststödet hjälper också om en person är tvungen att vänta på ett beslut gällande pensions-, arbetslöshets- eller någon annan förmån.

Från och med 1.1.2017 är det Folkpensionsanstalten som beviljar och utbetalar grundläggande utkomststöd.

Grundläggande utkomst från FPA

Man ansöker om kompletterande och förebyggandet utkomststöd i kommunens socialbyrå. I brådskande fall kan man också ansöka om stöd från den tillfälliga kommunens socialbyrå. I övriga fall än brådskande, är det personens egen hemkommun som ansvarar för ordnande av socialservice.

Man ska alltid ansöka skriftligt om utkomststöd. Blanketter och anvisningar för ansökan kan skrivas ut här eller avhämtas vid kommunhuset.

Ansökan om utkomststöd Sjundeå

Anvisningar och bilagor till ansökan om utkomststöd

Beslutet om utkomststöd ska ges senast inom sju vardagar från det att ansökan lämnats in. I brådskande fall ska beslutet fattas samma eller senast följande vardag. Sökanden ska ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen senast den sjunde vardagen efter det att sökanden begärt detta.