Utvecklande aktiviteter

Småbarnspedagogikens stöd för utveckling och lärande 2022–2024


I och med reformen i lagen om småbarnspedagogik utvecklar vi, för att genomföra stöd i tre steg, nya verksamhetsmodeller för att förverkliga en inkluderande småbarnspedagogik. De tre nivåerna för stödet utvecklas genom att öka pedagogikkunnandet i grupperna. I och med småbarnspedagogikens barnskötare för utveckling och stöd för lärandet kan man planera mångsidigare stödformer i barngrupper där behovet av stöd uppkommer. Enligt inkluderande verksamhetsprinciper strävar man med verksamheten till att möjliggöra och stärka varje barns delaktighet i sin egen grupp och som jämlik i de jämnårigas grupp. Under projektet är det meningen att utveckla olika flexibla modeller och lösningar till barn som behöver stöd.

Partnerlärare 2022–2023

I Sjundeå har man utvecklat en partnerlärarmodell i den grundläggande utbildningen och nu utvidgar man utvecklingen till förskoleundervisningen. Genom partnerlärarmodellen får man mer tid att stöda barn och man kan stöda förskoleelevers välmående i ett tidigt skede samt försäkra jämlika möjligheter på individuella lärstigar.Partnerläraren planerar och förverkligar funktionella grupper tillsammans med förskoleundervisningens team. Verksamheten kan även vara handledning i små grupper/individuellt. Partnerläraren arbetar dessutom tillsammans med lärarna och elevvården.

Välfärdslärare i Sjundeås småbarnspedagogik 2021–2022

Inom småbarnspedagogiken arbetar välfärdslärare med projektfinansiering. Projektet fortsätter till slutet av år 2022. Projektet riktar sig på åtgärder som främjar jämlikhet och till kvalitetsutveckling av småbarnspedagogiken. Välfärdsläraren hör till småbarnspedagogikens personal och är med i daghemmens vardag.
I centrum av välfärdslärarens arbete är barnet, hens närmiljö, det vill säga familjen och daghemsgruppen. Målet med välfärdslärarens verksamhet är att stöda barnets gynnsamma utveckling såväl i daghemmet som hemma.

I daghemmet verkar välfärdsläraren i samarbete med gruppernas personal och planerar samt ordnar smågruppsverksamhet enligt barnens behov. Under det gångna året har man ordnat bl.a. Klubbar för emotionella färdigheter (TUTA) för alla 5-åriga barn inom småbarnspedagogiken.

För barnfamiljer och vårdnadshavare erbjuder välfärdsläraren en ny slags kompanjonskap för diskussion med låg tröskel och stöd gällande familjens vardag, barnets utveckling, frågor om föräldraskap och utmaningar i barnets beteende. Som grund för diskussionen används Föra barnen på tal -metoden och loggboken.

Med hjälp av Föra barnen på tal -metoden bygger man mellan både föräldrarnas och andra för barnet viktiga personers och barnet en gemensam förståelse för vardagen och planerar sätt för att få barnets vardag att löpa. Föra barnen på tal -arbetets mål är att stöda barnets välfärd och utveckling samt förebygga problem.
Du kan vara i kontakt med välfärdsläraren i såväl små som stora ärenden i barnfamiljen. Vänligen ta kontakt ifall du vill boka en tid för diskussion.

Småbarnspedagogikens välfärdslärare:
Marjatta Voutilainen (finskspråkig)
Maria Sinclair (svenskspråkig)

Småbarnspedagogikens digiäventyr 2022–2023

Med hjälp av digiäventyret stöder man barnens och personalens digitala kunnande. Projektets mål är att stöda barns jämlika möjlighet att lära sig ansvarsfull och säker verksamhet i den digitala världen. Digiäventyret förverkligas bl.a. genom att producera nya digitala redskap för att börja vård och genom att arbeta med barn i workshoppar och olika evenemang.

Digi-tutorer inom småbarnspedagogiken 2022–2023

Småbarnspedagogikens digitutorer etablerar sig i daghem och familjedagvård genom att tillsammans med barnen förverkliga digilekprojekt. Projektets mål är att stärka målen för mångsidig kompetens: medialitteracitet och förmågor i digitalt kunnande. Under projektet utvecklar man pedagogiska verksamhetsmodeller och stärker barnens säkerhetsförmågor i den digitala världen.Etablerande av tutorlärar- och elevagentarbetet i förskoleundervisningen 2021–2022 Projektets syfte är att främja medieläskunskap, data- och kommunikationsteknologiskt kunnande och programmeringskunnande i integration av innehåll i förskoleundervisning och grundläggande utbildning. I och med projektet har man uppdaterat de kommunspecifika målen för kunnande. Tutorlärarens och elevagentarbetets verksamhet förstärks fortfarande på det gemensamma campuset.

Språkberikande småbarnspedagogik 2022–2023

Den språkberikande småbarnspedagogiken utvidgas och verksamheten utvecklas. I småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förverkligas språkstigen för fostran och undervisning genom att erbjuda språkduschverksamhet bl.a. genom musik och idrott samt med lek och ramsor. För finskspråkiga barn är duschspråket svenska och för svenskspråkiga barn finska. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är en språkberikad undervisning en naturlig del av undervisningen och vardagsverksamheten. Ett resultat av den senaste verksamhetsperiodens utvecklingsarbete är att man producerat en ny publikation som stöd i arbetet för språkberikande verksamhet (länk till publikationen). Verksamheten utvecklas fortfarande genom att stärka språkberikande verksamhet i de valda pilotdaghemmen Jukola och Lilla-Alexis.

Tilläggsuppgifter om utvecklandet och projekter av småbarnspedagogikens personal, specialläraren eller chefen för småbarnspedagogik:

Mari Mikonaho-Ratia
Chef för småbarnspedagogik
mari.mikonaho-ratia(at)siuntio.fi
tel. 050 386 0827