Social- och hälsovård överfördes på välfärdsområdet

Sjundeås social- och hälsovård överfördes på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023.

Av Sjundeås kommunala service överfördes hälsovården, äldreboenden, familjecentret, socialservicen, skolkuratorn, skolpsykologen och den rehabiliterande sysselsättningsverksamheten riktad till vuxna till Västra Nylands välfärdsområde.

Övergången till Västra Nylands välfärdsområde orsakar ändringar

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi/sv.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster.

Vad förblir oförändrat?

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills.
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget.
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område.
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet.
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen.
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna.
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer.
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet.
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112.

De viktigaste förändringarna

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är:

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis.
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska.
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.
 • Seniorinfo betjänar på två nummer, varav Ingå hör till det västra området (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis): 029 1512 280

Ändringar i kundservicenumren

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151.
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal.
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången.
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi/sv.

Välfärdsområdet har meddelat att telefonnumren ändras enligt följande tidtabell:

9-15.1: Psykisk hälsa och rusvård

16-22.1: Barn, unga, familjer och övrig service i enlighet med socialvårdslagen

23-29.1: Socialvård för personer med funktionsvariationer, hemrehabilitering

30.1-5.2: Öppen rehabilitering, studerandevård

6.2-19.2: Munhälsovården

27.2-5.3: Social- och krisjouren, Västra Nylands räddningsverk

6-10.3: Familjerättslig service, avgiftsfri vårdutrustning, gemensam socialservice

Vilket ställe ska jag kontakta om jag insjuknar?

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret.

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet.

Kvittera meddelandet om Kanta-tjänsterna i Mina Kanta

Med anledning av övergången till välfärdsområdet bör invårna få information om Kanta-tjänsterna på nytt. Ge om att ta emot meddelandet om Kanta-tjänsterna uttrycker du att du tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna, datahanteringen och din rättighet att påverka datahanteringen. På så sätt ser du till att social- och hälsovårdspersonalen kan utnyttja den information som finns i Kanta när vårdförhållandet överflyttas till en ny aktör. Läs mer om hur information överförs i samband med övergången till välfärdsområden.

Det är viktigt att ta emot det nya meddelandet om Kanta-tjänsterna eftersom de patientanteckningar som gjorts i välfärdsområdet kan ses av till exempel personal på HUS enbart efter att du tagit emot Kanta-meddelandet. I samband med Kanta-informationen får du också mer information om den temporära rätten att få information i Nyland, som synbarheten av patientdata i Nyland grundar sig på från och med 1.1.2023.

För att social- och hälsovården ska fungera är det viktigt att proffsen har omfattande och uppdaterad information om kunden. Om du uppsöker hälsocentralen i Sjundeå och blir skickad till den specialiserade sjukvården i HUS är det viktigt att proffsen på HUS vid behov kan utnyttja den information som om dig som skrivits upp inom välfärdsområdet.

Läs välfärdsområdets meddelande om Kanta-informationen (på finska). 

Vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde

Svar på vanliga frågor om vårdreformen

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Se informationsmötet för invånare och samarbetsparter som Västra Nylands välfärdsområde ordnade 17.11.

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Västra Nylands välfärdsområde.

Nyhetsbrev, december 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för år 2023
 • Seniorinfo öppnar i december
 • Den nya webbplatsen för Västra Nylands välfärdsområde publicerades den 19 december
 • Övergången till Västra Nylands välfärdsområde är snart aktuell
 • Verksamhetsmodellen Voimaperheet som stöd för familjer
 • Svar på vanliga frågor
 • Användningen av delaktighetsplattformen för Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde upphör

Nyhetsbrev, november 2022

 • Övergången till Västra Nylands välfärdsområde är snart aktuell
 • Webbplatsen luvn.fi förnyas med fokus på tjänsterna
 • Seniorinfo öppnar i december
 • Inspelningen av informationsmötet för invånare kan nu ses
 • Mötesplatserna erbjuder stöd för att orka i vardagen – kom med du också!
 • Verksamhetsmodellen Voimaperheet som stöd för familjer
 • Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år
 • Främjande av verkningsfulla upplevelser av delaktighet
 • Mål 4/5 i programmet Framtidens social- och hälsocentral: säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
 • Distanstjänster utökar tjänsteutbudet
 • Svar på vanliga frågor

Nyhetsbrev, oktober 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstrategin
 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 17.11.2022
 • E-tjänsten Digivälfärd utvecklas med hjälp av kundrespons
 • Elevhälsan förbereder sig på övergången till välfärdsområdet
 • Målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral 3/5: Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
 • Meddelande till organisationer
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde 

Nyhetsbrev, september 2022

 • Vi bygger upp välfärdsområdet - tillsammans
 • Inspelningar av informationsmötet för invånarna kan ses
 • Överföringen av hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet framskrider kontrollerat
 • Välfärdsområde fick ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning
 • Västra Nylands välfärdsområdes servicelinjedirektörer har utsetts
 • Målen för programmet Framtidens Social- och hälsocentral 2/5: Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
 • Lyckad start på verkstadsserie om främjande av en verkningsfull upplevelse av delaktighet
 • Funktionshinderservicens informationsmöte för invånare 27.10.2022
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde

Nyhetsbrev, augusti 2022

 • Välkommen att svara på strategienkät för Västra Nylands välfärdsområde!
 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 22.9.2022
 • Målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral: Förbättra tillgången till tjänster på lika villkor och i rätt tid, och förbättra kontinuiteten i tjänsterna (del 1/5)
 • Tandvårdens tjänster fortsätter som förut i Västra Nylands välfärdsområde
 • Framtidens verkningsfulla upplevelse av delaktighet främjas- välkommen till verkstäder
 • Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år
 • Välkommen att bekanta dig med räddningsfordon och räddningsverkets personal!
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde

Nyhetsbrev, maj 2022

 • Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
 • Korttidsterapier blir en del av mental- och missbruksvården i Västra Nyland
 • Rehabilitering hemma via videoförbindelse – distansrehabilitering för äldre fungerar oberoende av plats 
 • Goda erfarenheter av specialistläkares distansmottagningar i Kyrkslätt
 • Aktuellt om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, april 2022

 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 5.5.2022
 • Över 200 invånare besvarade enkäten om funktionshinderservicen
 • Det politiska beslutsfattandet fortsätter  
 • Etevas och Kårkullas tjänster för personer med utvecklingsstörningar fortsätter inom välfärdsområdet 
 • Svar på vanliga frågor 
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, mars 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige började sin introduktion 
 • Webbplatsen för beredningen av välfärdsområdet på en ny adress  
 • Infomöten på kommande 
 • Svar på vanliga frågor
 • Distanskonsultation i realtid tas i bruk i Hangö och Ingå
 • Från hälsostationen till socialservicen: Erfarenheter av intensifierat samarbete från Lojo  
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, februari 2022

Nyhetsbrev, januari 2022

 Nyhetsbrev, december 2021

Nyhetsbrev, november 2021

Nyhetsbrev, oktober 2021

Nyhetsbrev, september 2021

Nyhetsbrev, augusti 2021

Extra nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, maj 2021

Nyhetsbrev, april 2021

Nyhetsbrev, mars 2021

Nyhetsbrev, februari 2021

Nyhetsbrev, januari 2021