Vårdreformen

Resan mot Västra Nylands gemensamma social- och hälsovårdstjänster har börjat. I västra Nyland är det Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram som bereder vårdreformen.

Riksdagen godkände lagarna om vårdreformen 23.6.2021. Det innebär att Västra Nylands välfärdsområde övertar Sjundeås social- och hälsovård 1.1.2023.

I reformen delas Finland in i välfärdsområden, som motsvarar de nuvarande landskapen. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS delas in i fem välfärdsområden: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors.

Välfärdsområdena är själstyrande områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk kommer att överföras på Västra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovårdspersonalen, räddningsverkets personal, kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan samt de som arbetar med stödtjänster för social- och hälsovården övergår i Västra Nylands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023.

Detta innebär att av Sjundeås kommunala service överförs hälsovården, äldreboenden, familjecentret och socialservicen samt skolkuratorn och skolpsykologen till Västra Nylands välfärdsområde.

Fokus på att förbättra servicen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram förbereder vårdreformen i västra Nyland. 
 
Alla kommuner i västra Nyland är med i programmet:  Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Kom med!

Du kan delta i att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller dig uppdaterad och ber om dina synpunkter under resan.

Vårdhemsportalen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har utarbetat Vårdhemsportalen, som gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Vårdhemsportalen synliggör servicens innehåll och kvalitet och gör informationen lättillgänglig. Tjänsten finns på adressen https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/

Tre stora helheter: Vården, IKT-lösningarna och förvaltningen

Social- och hälsovårdsprogrammet arbetar med tre stora helheter, som utvecklas tillsammans med invånarna och personalen:

 • Konceptet för framtidens social- och hälsocentral: Framtidens social- och hälsocentral erbjuder all hälso- och sjukvård, mental- och missbruksvård, socialvård och äldreomsorg på basnivå. Social- och hälsocentralen är en helhet som består av digitala tjänster, tjänster på platsen och rörliga tjänster. Den är mycket mer än en byggnad eller ett verksamhetsställe. Tjänsterna ska vara lättillgängliga och flexibelt bilda ett enhetligt servicepaket som svarar mot klientens behov.  
 • Nya digitala lösningar och IKT-lösningar för social- och hälsovården: Olika klient- och patientdatasystem i kommunerna slås samman, målet är att minska antalet system från nuvarande 36 till 22 år 2022. Vi tar också steg för att förenhetliga kommunernas informationstekniska infrastruktur. En gemensam datasjö skapar en grund för utveckling av samarbetet och möjliggör smidigare kundservice. Vi kommer att erbjuda nya digitala tjänster, såsom tjänster för distansmottagning och chatt som vår digitala klinik utvecklar. De gör det lättare och snabbare att sköta ärenden. 
 • Gemensam organisation och gemensamma verksamhetsmodeller: Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. Esbo stadsstyrelse utsåg det temporära beredningsorganet 23.8.2021. Västra Nylands stads- och kommunstyrelser har godkänt principerna för det temporära beredningsorganets sammansättning. 

Det temporära beredningsorganet

Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. Esbo stadsstyrelse utsåg det temporära beredningsorganet 23.8.2021. Västra Nylands stads- och kommunstyrelser har godkänt principerna för det temporära beredningsorganets sammansättning.

Organet består av nio medlemmar

 • Esbo:omsorgsdirektör Sanna Svahn, ersättare hälsovårdsdirektör Markus Paananen 
  förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen, ersättare upphandlingsdirektör Ari Erkinharju 
  direktören för familje- och socialtjänster Mari Ahlström, ersättare äldreomsorgsdirektör Minna Hoffström
  juridisk direktör Timo Kuismin, ersättare stadssekreterare Jouni Majuri
 • Lojo: välfärdsdirektör Tuula Suominen, ersättare förvaltningschef Raija Lindroos 
 • Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå: Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg, ersättare Sjundeås grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand 
 • Kyrkslätt och Grankulla: Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela, ersättare Grankullas social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen 
 • Högfors och Vichtis: direktören för samkommunen Karviainen Timo Turunen, ersättare Vichtis bildnings- och välfärdsdirektör Mari Haapanen 
 • Västra Nylands räddningsverk: räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki, ersättare stödtjänstchef Kimmo Markkanen. 

Det temporära beredningsorganet sammanträder 1–2 gånger i månaden och vid behov också annars. Det första sammanträdet hålls fredag 27.8.2021.

Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet 1.3.2022.

Det temporära beredningsorganets uppgifter 

Beredningsorganet ska enligt 10 § i införandelagen i samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal som utför uppgifterna till välfärdsområdet: 

 • utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen, 
 • delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet, 
 • delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem, 
 • delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet, 
 • bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor, 
 • besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022, 
 • delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet, 
 • bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.

Mer information hittar på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms egen webbplats.

Projektet för framtidens social- och hälsocentral och en strukturreform av tjänsterna (2020–2022) har beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet.

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Tidsplan
Svar på vanliga frågor

Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Nyhetsbrev, augusti 2021

 • Västra Nylands välfärdsområde i din tjänst från 1.1.2023
 • Sanna Svahn valdes till ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 
 • Det behövs inte alltid remiss: med hjälp av en distansförbindelse kan en specialistläkare delta i din mottagning på hälsocentralen
 • Behöver du många social- och hälsovårdstjänster? I fortsättningen är din servicehelhet tydligare  
 • Har du erfarenhet av att använda många av våra tjänster? Hjälp oss att förbättra servicen!

Extra nyhetsbrev, juni 2021

 • Byggandet av Västra Nylands välfärdsområde inleds

Nyhetsbrev, juni 2021

 • Västra Nylands vårdhemsportal har öppnats
 • Blogg: Du kan jämföra alternativen och kvaliteten avgör
 • Du hinner fortfarande svara: Vad önskar du av familjecentret? 
 • Diskussionsmöte: Smidig tillgång till social- och hälsovård 17.6
 • Ett värdigt slutskede i livet och en värdig död för var och en – gemensamma anvisningar till hjälp för vårdhem
 • Det fungerar! – Paula testade den digitala kliniken och blev positivt överraskad 
 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Nyhetsbrev, maj 2021

 • Vad önskar du av familjecentret? En invånarenkät pågår
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård!
 • Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga
 • Diskussion och närstående som bildar ett stödteam hjälper unga med lindriga depressionssymptom

Nyhetsbrev, april 2021

 • "Du är i fokus” – Vi betjänar för att västnylänningarna ska må bra
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Erfarenhetsexperten är en röst ur vardagen i planeringen av familjecentren
 • Smidig tillgång till social- och hälsovård: Vi förnyar kontaktkanaler och rådgivningstjänster
 • Socialtjänsternas klientplaner förenhetligas

Nyhetsbrev, mars 2021

 • Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående
 • En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Språket en röd tråd som genomsyrar allt
 • Känner du unga som är intresserade av att utveckla mentalvården?
 • Hälsningar från råden

Nyhetsbrev, februari 2021

 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård har redan över 200 medlemmar
 • Drömmarnas social- och hälsovård: Inget jäkt, fokus på klienten, på modersmålet
 • En ny tid inom mentalvården
 • Familjecentret är ett stödnätverk som ger familjen kraft
 • Mot gemensamma datasystem

Nyhetsbrev, januari 2021

 • I västra Nyland koncentrerar vi oss på att förbättra servicen
 • Några smakprov
 • Alla med! Anmäl dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • För klientens bästa: programdirektör Jutta Tikkanen
   

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.