Vårdreformen ändrar på kommunens budget – vårdcentral, kommunaltekniken på Vargsvängen-området och hundpark bland investeringarna

15.11.2022 13:37

Kategori: Tjänster & Förvaltning Social- och hälsovårdscenter Turism & Fritid Boende & Miljö Småbarnspedagogik & Utbildning

Sjundeå kommuns budget krymper med nästan hälften när social- och hälsovården och räddningsverket överförs på Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Kommunfullmäktige behandlade budgeten i över tre timmar på måndagen och godkände den med små ändringar efter ett antal omröstningar.

Under budgetbehandlingen beslutade fullmäktige att slopa ett anslag på 20 000 euro som var avsett för att förnya planket vid daghemmet Pikku Lotta och tidigarelägga till nästa år ett anslag på 20 000 euro för att förnya belysningen på Pickalas plan. Dessutom lade fullmäktige till ett extra anslag på 24 000 euro för fjärrstyrning av elevskåpen för nästa år.

Inkomstskatteprocenten i Sjundeå är 8,61 nästa år. I år är skatteprocenten 21,25. Med anledning av vårdreformen minskas alla kommuners skatteprocenter med 12,64 procentenhter vid årsskiftet och statsbeskattningen skärps i motsvarande grad. Kommunerna fick i år inte göra ändrigar i sina inkomstskatteprocenter. Staten överför andelen till finansiering av välfärdsområdena.

Sjundeå ändrade inte på fastighetsskatterna. Den allmänna fastighetsskatten är 1,2 procent, fastighetsskatten för stadigvarande bostäder 0,5 procent, för övriga än stadigvaranade bostäder 1,2 procent, för allmännyttiga samfund 0 procent och för obebyggda byggnadsplatser 3 procent.

 Fastighetsskatten i Sjundeå 2023
 Allmän fastighetsskatt 1,20 %
 Stadigvarande bostad 0,50 %
 Övriga än stadigvarande bostäder 1,20 %
 Allmännyttiga samfund 0,00 %
 Obebyggada byggnadsplatser 3,00 %

Verksamhetsutgifterna minskar med hälften

I nästa års budget sjunker verksamhetsutgifterna sjunker från årets 47 miljoner euro till nästan hälften, 24,5 miljoner euro.

Vårdreformen är också orsaken till att verksamhetsintäkterna sjunker från 11,8 miljoner euro i år till 5,6 miljoner euro nästa år. Skatteintäktterna sjunker från årets cirka 35 miljoner euro till 17 miljoner euro nästa år när staten tar en större andel och delar ut den till välfärdsområdena. Statsandelarna uppskattas sjunka från ungefär 6 miljoner euro i år till 4,2 miljoner euro nästa år.

Årsbidraget som beskriver förhållandet mellan intäkter och utgifter är positivt, 2 miljoner euro. Efter avskrivningar blir räkenskapsperiodens resultat 44 000 euro och det kumulativa överskottet är 5 miljoner euro.

Förutom intäkterna och utgifterna minskar också kommunens personal. Förra året utfördes 298,73 årsverken och i årets budget uppskattas årsverkena till 291,51. Nästa år uppskattas årsverkena till 210,61 då alla anställda under grundtrygghetsavdelningen övergår samt elevvården övergår till välfärdsområdet.

Investeringarna och lånen ökar

Kommunens investeringar fortsätter däremot. Totalt uppgår investeringarna till nästan 16,5 miljoner euro när årets investeringar uppskattas bli 3,8 miljoner euro. År 2024 görs investeringar för 14 miljoner euro och investeringarna 2025 uppgår till 10 miljoner euro.

Kommunens lån ökar från årets 21,1 miljoner euro till 32,2 miljoner euro nästa år. Under de följande åren ökar lånen till omkring 40 miljoner euro.

I år har kommunen lån på 3 580 euro per invånare. Nästa år ökar summan till 5 338 euro och under de följande åren till kring 7 000 euro.

Gata och hus på Vargsvängen.

Förnyandet av kommunaltekniken i området kring Vargsvängen är kommunens näststörsta investering nästa år.

Vårdcentralen största investeringen, också investeringar i kommunalteknik

Den största investeringen nästa år är bygget av vårdcentralen, för vilket det reserveras 12 miljoner euro. Följande år reserveras 10 miljoner euro för samma ändamål.

Den näststörsta investeringen är förnyandet av kommunaltekniken i området kring Vargsvängen. För det ändamålet reserveras 950 000 euro, av vilket 550 000 ur vattenverkets budget.

Den nya Brännmalmsgränden byggs ut med kommunalteknik och för bygget reserveras 650 000 euro, av vilket 400 000 euro ur vattenverkets budget.

Bygget av en gång- och cykelled längs Sjundeåvägen mellan Vargsvängen och Västra kungsvägen fortsätter och kräver 460 000 euro.

För förbättring av plattformarna och parkeringsområdena vid tågstationen reserveras 400 000 euro. Följande år reserveras 250 000 euro för ändamålet. Planeringen görs tillsammans med Trafikledsverket.

Flygbild på korsningen av Sjundeåvägen och stamväg 51.

En planskild anslutning planeras i korsningen av Sjundeåvägen och stamväg 51. Söderut från anslutningen byggs den nya infartsvägen till Störsvik.

Många investeringar på stamväg 51

För planeringen av en planskild anslutning i korsningen av Sjundeåvägen och stamväg 51 reserveras 120 000 euro nästa år. Följande år reserverastvå miljoner euro och år 2025 ytterligare 3 miljoner euro för bygget av anslutningen. NTM-centralen betalar en lika stor andel av kostnaderna.

I samband med den planskilda korsningen planeras och byggs också den nya infartsvägen till Störsvik. För ändamålet reserveras nästa år 50 000 euro, följande år 100 000 euro och 2025 ytterligare 1,4 miljoner euro. Infartsvägen byggs från den planskilda anslutningen in mot Störsvik. Nästa år görs en gatuplan för vägen.

Stamväg 51 får ännu fler investeringar. Nästa år reserveras 50 000 euro för förbättring av trafiksäkerheten i korsningen med Störsviksvägen och Västra kungsvägen. Åtgärderna planeras tillsammans med NTM-centralen. År 2024 reserveras 50 000 euro för planeringen av en underfart i samma korsning och för 2025 ytterligare 550 000 euro för samma ändamål.

För planering och bygge av planskild korsning i Käla reserveras 150 000 euro för 2025.

Förbättringar vid daghem och lekparker

Vid daghemmen görs större och mindre förbättringar. För förnyandet av ventilationen vid Jukola daghem reserveras 140 000 euro. För en utvidgning av Pikku-Lotta reserveras 40 000 euro och för förnyandet av trappor och altan på Tjusterby daghem 12 000 euro.

För förbättring av lekparker reserveras nästa år 130 000 euro. Under de följande åren uppehålls lekparkerna för 30 000 euro om året. För planeringen av en centrallekpark reserveras 25 000 år 2024 och följande år reserveras 250 000 euro för bygget av den.

Förbättring av trivsel och belysning

I nästa års budget reserveras 50 000 euro för rivning av huset som ligger bredvid S-markets parkering. För förbättring av trivseln och planeringen av detta reserveras också 50 000 euro. För övergång till led-lampor inom gatubelysningen reserveras 40 000 euro årligen.

För stängsel kring hundparken reserveras 20 000 euro och för förnyande av julbelysningen 10 000 euro nästa år.

För förbättring av trivsel och säkerhet vid badstränder reserveras 50 000 euro nästa år och 30 000 euro året därpå. Vid Störsviks badstrand ska leder och beslysning utvecklas.

Vattenverket sanerar vattentaget i Störsvik

Vid sidan av Vargsvängen och Brännmalmen är vattenverkets största investeringar saneringen av vattentaget i Störsvik (150 000 euro), förnyandet av pumpen i Dyviken (80 000 euro) och saneringen av avloppspumpar (80 000 euro).

Kommunens förvaltningsavdelning startar ett projekt för att utveckla webbtjänsterna, för vilket det reserveas 50 000 euro. För ibruktagandet av RFID-teknik i biblioteket reserveras 20 000 euro. Tack vare RFID-tekniken behöver man inte längre låta låneapparaten läsa streckkoderna på böckerna utan det räcker med att lägga varje bok på låneapparaten.

Du kan läsa budgetförslaget här. Det har ännu inte uppdaterats med de ändringar som kommunfullmäktige beslutade om.

Du kan se på Facebook-strömningen av fullmäktiges möte här.

Flygbild på centrum med svenska skolans gamla byggnad i förgrunden.

Vårdcentralen byggs på den plats där Svenska skolans gamla byggnad finns nu.