Vuxensocialarbete

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete är planenligt socialarbete som görs med över 18-åringar som har som mål att stärka personens egen funktionsförmåga och förebygga uppkomsten av sociala problem genom att kartlägga klientens livssituation, styrkor och kraftresurser. Tillsammans med klienten söker man alternativ för att förbättra livssituationen och motivera klienten till förändringar.

I vuxensocialarbetet ingår bl.a. aktivering av klienten för arbetslivet, utbildning eller bedömning av arbetsförmågan och uppföljning av användningen av rusmedel och hänvisande till vård. Dessutom kan vi stöda och hjälpa vid problem angående boende och fundera på lösningar på olika vardagliga problem.

Sysselsättningstjänster

Sjundeå kommun stöder förutsättningarna för sysselsättning och sysselsättningen av långtidsarbetslösa klienter och klienter i svår arbetsmarknadsställning. Lagen förpliktar kommunen att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för arbetslösa som uppfyller aktiveringsvillkoren, och för vilka arbetsverksamhetsförvaltningens normala tjänster är otillräckliga för förstärkande av sysselsättningsförutsättningarna eller sysselsättande.

Ordnande av den rehabiliterande arbetsverksamheten grundar sig på aktiveringsplanen. Aktiveringsplanen är en gemensam plan som uppgjorts av arbetskraftsförvaltningens vuxensocialarbete och klienten för sysselsättande av klienten och förbättrande av klientens sysselsättningsförutsättningar.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (servicecenter för arbetskraft, TYP) är en för arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten gemensam handlingsmodell, inom vilken man tillsammans med klienten utvärderar, planerar och svarar processaktigt för att klientens sysselsättningsprocess framskrider.

Syftet med verksamheten är att stöda sysselsättningen av arbetslösa klienter genom att erbjuda dem kommunala social- och hälsovårdstjänster, offentliga arbetskrafts- och företagstjänster samt FPA:s rehabiliteringstjänster enligt behovet av service.