Byggande

Till byggnadstillsynens uppgifter hör att leda och ge råd till dem som bygger, att övervaka att man följer planer och att besluta om byggnadstillståndsärenden i kommunen. Byggnadstillsynen är en myndighetsuppgift och den ser till att man följer markanvändnings- och bygglagens bestämmelser och förordningar.

Det hör också till byggnadstillsynens uppgifter att för sin del försäkra sig om att man följer god byggnadssed och att den bebyggda miljön är hälsosam, trygg och hållbar. Byggnadstillsynens mål är att främja uppkomsten och bevarandet av en trivsam omgivning.

 

 

Kontaktuppgifter

Tekniska kansliet
Sjundeåvägen 504

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi
Lupapiste.fi

Byggnadstillsynschefen och biträdande byggnadsinspektören är anträffbara enligt överenskommelse må-fr kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.

Byggnadstillsynschef
Kenneth Flythström
050 386 0807 (byggnadstillsynens servicenummer)

Biträdande byggnadsinspektör
Pernilla Granqvist
044 386 1243

Lovsekreterare
Marlene Rehnman 
044 386 1307

Avloppsvattenrådgivning

Projektkoordinator
Virve Ståhl
Västra Nylands vatten och miljö rf
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi