Ändring av Sunnanviks detaljplan

Planens läge och utgångspunkt

Detaljplanen för Sunnanviks företagsområde är föråldrad. Granskningen av detaljplanen för Sunnanvik ingår i planläggningsprogrammet för år 2017.

I detaljplanläggningen beaktas förbättrandet av Sunnanviks korsning i etapper. Den företagsverksamhet som generalplanlagts längs stamvägen (förutom den befintliga företagsverksamheten i området) koncentreras till Sunnanviks område. Detaljplanen utvecklas till ett strategiskt redskap för marknadsföring och samtidigt utreds möjligheterna att bilda att utvecklingsområde i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

I det första skedet ska detaljplanen korrigeras gällande trafikområdena för att det ska finnas förutsättningar för att bygga en planskild korsning. I det skedet är det ännu möjligt att utvärdera lämpligheten av områdesreserveringsplanen med tanke på planläggningen.

I det andra skedet är avsikten att förnya detaljplanen för hela företagsområdet. För trafikområdets del ska man utfärda byggförbud i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL) samt åtgärdsbegränsning i enlighet med 128 § i samma lag där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller. Samtidigt ska för stamvägens område utfärdas byggförbud i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdsbegränsning i enlighet med 128 § i samma lag för preciserande av områdesreserveringsplanen.

NTM-centralen har uppgjort en områdesreserveringsplan för stamvägens område. Planområdet omfattar ett ca 11 km långt område längs stamväg 51 i Kyrkslätt och Sjundeå kommuner, från den planskilda korsningen i Munkkulla i Kyrkslätt till gränsen mellan Sjundeå och Ingå. Avsikten med planen är att fastställa det långsiktiga utvecklingsbehovet för stamväg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och för att försäkra trafikens smidighet. Utgående från utvecklingsåtgärderna framförs de behövliga trafikområdesreserveringarna för planläggningsarbetet i Kyrkslätt och Sjundeå kommuner.

NTM-centralens områdesreserveringsplan

Behandlingsskeden

  • NTM-centralen har ordnat publiktillställningar 17.5.2016 och 19.5.2016 där utkasten till områdesreserveringsplanen har presenterats.
  • En publiktillställning ordnades 8.11.2016 kl. 18 i Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Utgående delvis även från responsen under publikevenemanget har utgångspunkten för arbetet varit att granska målnätverket för trafiken och bl.a. de tilltänkta platserna för framtida planskilda korsningar har delvis ändrats. Därtill har målet att ge stamvägen fyra filer nu utvidgats för nästan hela planeringsavsnittet, dvs. från Munkkulla i Kyrkslätt till Sjundeåvägens korsning.
  • Tekniska nämnden har 14.3.2017 § 33 beslutat upphäva det byggförbud i enlighet med MBL § 38 och åtgärdsbegränsningen i enlighet med MBL § 128, som utlysts på området för den ursprungliga generalplanen för sydöstra Sjundeå samt utlysa på det i bilagan presenterade generalplaneområdet byggnadsförbud i enlighet med markanvändnings- och bygglagen § 38 och åtgärdsbegränsning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen § 128 för tre år framåt, med början från den dag då beslutet framläggs för kungörelse.
  • Tekniska nämnden har 25.4.2017 § 58 godkänt planläggningsöversikten för år 2017. Granskningen av detaljplanen för Sunnanvik ingår i planläggningsprogrammet för år 2017.
  • Tekniska nämnden har 3.10.2017 § 121 beslutat anhängiggöra ändringen av Sunnanviks detaljplan för trafikområdets del och offentligt kungöra beslutet, försätta det område på Sunnanviks detaljplaneområde, som avgränsats på kartan i bilagan, i byggförbud i enlighet med MBL § 53 och i åtgärdsbegränsning i enlighet med MBL § 128 i avsikt att ändra detaljplanen för trafikområdet för två år från den dag då det här beslutet kungörs offentlig och upphäva byggförbudet på stamvägens generalplaneområde i enlighetmed MBL § 38 och den åtgärdsbegränsning i enlighet med MRL § 129, som området försatts i, på grund av att begränsningen är onödig medhänvisning till NTM-centralens områdesreserveringsplan. Därtill har nämnden beslutat att offentligt kungöra NTM-centralens områdesreserveringsplan och att skicka nämndens beslut till markägarna och företagen för kännedom och för framförandet av åsikter, vilka till tillämpliga delar beaktas då detaljplanen ändras.
  • Tekniska nämnden 16.1.2018 § 4 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • Tekniska nämnden 19.4.2018 § 57 beslutade lägga fram det bifogade detaljplaneutkastet offentligt till påseende i 30 dagar vid kommunens tekniska kansli och kungöra om framläggandet av detaljplaneutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. Därtill beslutade nämnden be om utlåtanden om detaljplaneutkastet av valda instanser.
  • Tekniska nämnden 25.9.2018 § 100 beslutade begära utlåtande från en ytterligare instans och godkänna planläggarens svar på utlåtandena och åsikterna samt skicka dem till de parter som lämnat in utlåtandena och framfört sina åsikter. Därtill beslutade nämnden lägga fram förslaget till ändrande av detaljplanen offentligt för 14 dagar och be valda instanser ge utlåtanden.
  • Tekniska nämnden 9.4.2019 § 55 beslutade upphäva Sunnanviks detaljplanområde 14.3.2017 § 33, som det tidigare har beslutats i enlighet med området i kartbilagan, för vilket man upphäver byggnadsförbudet enligt MRL § 38 och åtgärdsbegränsningen enligt MRL § 128; lägga fram Stamvägens generalplaneområde i enlighet med området i kartbilagan, för vilket man upphäver byggnadsförbudet enligt MRL § 38 och åtgärdsbegränsningen enligt MRL § 128 för en period på två år, från den dagen som detta beslut kungörs offentligt; byggnadsförbudet läggs fram i enlighet med den framförda reservationen i NTM-centralens områdesreservationsplan.

Material

Tekniska nämndens beslut 9.4.2019 § 55
Tekniska nämndens beslut 25.9.2018 § 100
Detaljplaneändringsförslag beskrivning 25.9.2018 § 100 bilaga
Detaljplaneändringsförslag karta 25.9.2018 § 100 bilaga
Detaljplaneändringsförslag beskrivningens bilagor 25.9.2018 § 100 bilaga

Programmet för deltagande och bedömning 16.1.2018 § 4 bilaga
Tekniska nämndens beslut 3.10.2017 § 121
Tekniska nämndens beslut 3.10.2017 § 121 bilaga
Kungörelse